top of page

COURSES

1. MCC

Multi Crew Cooperation

course

2. JOC/MCC

Multi Crew + Jet Orientation 

course

3. APS/MCC

Airline Pilot Standards / Multi crew

4. APS/MCC

Co-operation with SKY4u

5. JOC

Jet Orientation Course

6. MPL

Multi-pilot licence

7. IFR

Instrument Rating Refresh

8. SIP

Refresh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC - ĐHCT
Chương trình đại học của Đại học Kỹ thuật Séc
phi công chuyên nghiệp

image003.png
IMG_0569.jpg
IMG_4140.jpg

F AIR và Khoa Vận tải, Chương trình Phi công Chuyên nghiệp của Đại học Kỹ thuật Séc có mối quan hệ hợp tác, nơi sinh viên học lý thuyết tại trường đại học và được đào tạo thực tế tại F AIR.

 

Sự hợp tác giữa hai tổ chức cho phép sinh viên nhận được một nền giáo dục toàn diện về cả khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của phi công chuyên nghiệp.

 

Sinh viên tham dự các lớp học tại trường đại học để tìm hiểu các khía cạnh lý thuyết về bay và sau đó áp dụng kiến thức của họ tại F AIR thông qua đào tạo thực hành với máy bay và cơ sở vật chất hiện đại.

 

Sự hợp tác này giữa trường đại học và F AIR đảm bảo rằng sinh viên nhận được nền giáo dục chất lượng cao nhất và được chuẩn bị tốt cho sự nghiệp của họ với tư cách là phi công chuyên nghiệp.

Why Choose F AIR Flight School? 

State-of-the-Art Technology: Our new simulators from Wright Brothers Flight Technology Netherlands BV are at the forefront of aviation training, ensuring you receive the best learning experience.

Location: Conveniently located in Prague, Czech Republic, our flight school offers a picturesque and easily accessible training environment.

Certified Training: Our simulators are EASA FNPT II + MCC certified, guaranteeing that you receive the highest standard of training and flight preparation.

Experienced Instructors: Learn from our team of skilled and experienced flight instructors, who are dedicated to guiding you through your aviation journey.

Comprehensive Training Programs: Whether you're a beginner or an experienced pilot, we have tailored training programs to suit your needs and aspirations.

Are you ready to take the first step towards your dream of becoming a pilot? Join us at F AIR Flight School in Prague and experience the future of flight training with our state-of-the-art simulators. Unleash your potential and soar to new heights with us!

Contact us today to learn more about our courses, schedule, and availability.

Your journey to the skies begins here! 

IMG_4158.jpg
DSC08639.JPG
DSC08644.JPG
download-3.jpg

Liên hệ chúng tôi

I am reaching out as a representative of either

Thank you for contacting us! Our sales team will get back to you soon.

bottom of page